Statut

Denumirea asociației: “ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA

Sediul Asociaţiei: ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA este în municipiul București, Șos.Vitan – Bârzești nr.7D, bl.2, sc.B, ap.252, sector 4, România.

Clubul este membru al Asociației Chinologice Române și respectă regulamentele acesteia;

Clubul poate avea sedii secundare, filiale, etc, în județ, în țară sau în străinatate;

Ștampila clubului are formă rotundă, cu inscripția “ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA” și va conține sigla clubului (un câine de rasă Bulldog.)

Președinte: Alina – Delioara MUNTEANU

STATUT

Clubul nostru are ca scop promovarea, protejarea și dezvoltarea rasei Bulldog. În vederea asigurării și realizării scopului mai sus menționat, clubul:

a). Apară interesele colective ale membrilor săi;

b). Consiliază membrii săi în problemele de creștere, reproducție, îngrijire canină și în alte probleme cu caracter chinologic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c). Întreține legături și realizează diverse înțelegeri cu alte asociații sau cluburi din țară sau străinătate;

d). Pune la dispoziția membrilor săi standardele oficiale ale rasei;

e). Organizeaza seminarii de creștere, sănătate, standard și handling expozițional;

f). Organizează expozitii chinologice, în condițiile impuse de dispozițiile imperative ale art. 8 lit.(a) din O.U.G nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;

g). Încurajează participarea membrilor săi la diferite manifestări chinologice;

h). Folosește toate posibilitățile și resursele de a promova și stimula dragostea oamenilor față de câinii de rasă în general și față Bulldog în special;

i). Consiliază în vederea achiziționării și vânzării câinilor aparținând rasei Bulldog, cu respectarea prevederilor art. 8 lit (a) și (d) din O.U.G. nr. 55/2002;

j). Dezvoltă și întărește clubul prin obținerea de sponsorizări sau prin desfășurarea altor activități utile clubului;

k). Publică unele materiale (reviste, cărți, vederi, calendare, etc.) cu și despre Bulldog;

l). Pune la dispoziția membrilor săi: regulamentele privind creșterea și planificarea reproducției canine, regulamentele competițiilor expoziționale și sportive specifice, precum și actele normative în vigoare care reglementează deținerea, reproducția și vânzarea câinilor de rasă;

m). Oferă informații privind exemplarele reproducătoare valoroase, cu acte de origine și rezultate competiționale deosebite, în vederea ameliorării rasei;

n). Îndrumă spre o conduită etică și sportivă;

Durata asociației

ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA a fost constituită pe durată nedeterminată.

Calitatea de membru se obține în baza unei cereri tip, care se va putea procura de la secretariatul clubului. În cazul persoanelor sub 16 ani, cererea trebuie semnată de reprezentantul legal. În cazul persoanelor între 16 și 18 ani, cererea va fi semnată personal, însă cu încuviințarea scrisă a reprezentantului legal. Nu pot deveni membri ai clubului cei care urmăresc numai obținerea de câștiguri prin cumpărarea, vânzarea de câini sau prin intermedierea acestor tranzacții, precum și membrii altor asociații de profil nerecunoscute de F.C.I.

Membrii – drepturi şi obligaţii

Membrii Asociaţiei „ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA” pot fi atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care sunt de acord cu prevederile statului şi înţeleg că prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului şi obiectivele asociaţiei.

(1) ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA se compune din:

a – membrii fondatori — persoanele care au participat la înfiinţarea asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale.

b – membrii activi — persoanele înscrise în asociaţie şi care posedă cel puţin un câine din rasa Bulldog înscris într-o Carte de Origine recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională.

c – membrii susţinători — persoanele înscrise în asociaţie şi care nu posedă nici un câine sau care deţin un câine dar nu din rasa Bulldog şi care doresc să sprijine Asociaţia „ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA” prin plata cotizaţiei anuale. Aceştia pot deveni membri activi în momentul în care intră în posesia unui câine din rasa Bulldog înscris într-o Carte de Origine recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională.

Drepturile și obligațiile membrilor

Drepturile membrilor sunt:

a). Să primească legitimaţia de membru;

b). De a beneficia de sprijin și consiliere în probleme chinologice specifice sau nu rasei Bulldog;

c). De a lua parte la toate activitățile chinologice de club;

d). De a fi recompensat pentru merite deosebite;

e). De a avea acces la regulamentele clubului;

f). De a participa la conferințele, seminariile și adunările clubului;

g). De a participa la ședințele în care se iau hotărări cu privire la activitatea lor ca membri;

h). Să beneficieze de recomandările de montă făcute de către Asociaţie;

i). Să fie înştiinţaţi prompt şi corect de orice activitate sau acţiune a Asociaţiei.

Obligațiile membrilor sunt:

a). Să respecte Statutul și regulamentele clubului și să se conformeze prevederilor acestora;

b). Să sprijine aspirațiile și eforturile clubului;

c). Să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Director al asociaţiei precum şi sarcinile ce li se încredinţează sau şi le asumă personal, cu seriozitate şi în termen ;

d). Să achite la timp taxele și cotizațiile stabilite;

e). Să practice creșterea și îngrijirea câinilor cu seriozitate și bună-credință, în conformitate cu regulamentele clubului și să-i ocrotească cu atenție și dragoste;

f). Sa nu accepte monte neagreate de ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA;

g). Sa declare toti puii care se nasc;

h). Să declare şi să prezinte în vederea anulării actele câinilor decedaţi;

i). Să ferească activitatea clubului de orice fel de divergențe și conflicte de ordin personal;

j). Să contribuie la gospodărirea sediului și a spațiilor amenajate;

k). Să nu utilizeze calitatea de membru în acțiuni ce dăunează activității clubului;

l). Să anunţe în scris Consiliul Director în cazul apariţiei oricărei probleme care poate afecta imaginea asociaţiei, pentru a putea fi discutată în prima şedinţă a Consiliul Director.

Recompense şi sancţiuni

Membrii asociaţiei precum şi persoanele care prin rezultatele activităţii depuse au contribuit la îndeplinirea scopurilor asociaţiei, la propunerea Consiliului Director, pot primi următoarele recompense:

  1. Mulţumiri verbale care se comunică în cadrul ADUNAREA GENERALĂ a Asociaţiei „ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA”;
  2. Diplome, cupe, plachete şi insigne;
  3. Premii în obiecte, hrană şi accesorii pentru câini;
  4. Înscrierea în Cartea de Onoare a asociaţiei şi titlul de Membru de Onoare.

Încălcarea de către membrii asociaţiei a prevederilor prezentului statut, a regulamentului de ordine interioară şi a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

  1. Avertisment;
  2. Mustrare scrisă;
  3. Suspendarea calităţii de membru pe termen limitat ;
  4. Excluderea din Asociaţia „ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA”. Sancţiunea de excludere definitivă din Asociaţia „ENGLISH BULLDOG CLUB ROMÂNIA” poate fi luată numai de către ADUNAREA GENERALĂ la propunerea Consiliului Director.
Cart
  • No products in the cart.