Rules

CAPITOLUL  I.

REGLEMENTĂRI GENERALE

Art.1. (1) Pentru animalele din specia canină din România, Asociaţia Chinologică Română (A.Ch.R.) a instituit o carte de origine naţională, unica recunoscută de către F.C.I.

(2) Denumirea ei oficială este “Cartea de Origine Română” prescurtat C.O.R. şi este organism tehnic al Asociaţiei Chinologice Române (A.Ch.R.).

Art.2. (1) În această evidenţă vor fi cuprinşi câinii din rasele recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională, rase recunoscute de Organizaţiile Naţionale ale ţărilor membre sau partenere F.C.I.

(2) C.O.R. recunoaște numai certificate de origine recunoscute de F.C.I.

(3) C.O.R. recunoaște numai rezultate obținute în cadrul expozițiilor organizate de către asociații membre F.C.I., de către asociații recunoscute de F.C.I. și de către membri acestor asociații.

(4) C.O.R. nu eliberează certificate de origine pentru pui proveniți din părinți care nu posedă certificate de origine recunoscute de F.C.I.

(5) C.O.R. nu omologhează rezultatele obținute de câini înscriși pe liste forfetare în condițiile subcapitolului 2 ”Interdicția de a expune” din Capitolul XII ”Dispoziții finale” ale Regulamentului Expozițiilor. 

Art.3. (1) C.O.R. este condusă de un Coordonator, numit de către Consiliul Director. Coordonatorul C.O.R. are obligaţia de a conduce C.O.R. conform prevederilor prezentului regulament. Coordonatorul C.O.R. răspunde de buna desfăşurare a serviciului C.O.R. şi de promptitudinea întocmirii actelor C.O.R.

(2) C.O.R. prestează servicii  pentru persoanele fizice; care sunt membre ale unor asociaţii/cluburi membre  A.Ch.R.

(3) C.O.R. va fi deservită de un număr de angajaţi (care vor presta servicii remunerate pe bază de contract) propuşi de Coordonatorul C.O.R. şi aprobaţi de Consiliul Director.

(4) Coordonatorul C.O.R. răspunde cu semnătura sa pentru corectitudinea actelor. 

Art.4. Înscrierea oricărui exemplar canin în C.O.R. se poate efectua doar sub urmatoarele forme:

(1) Cu titlu de descendent Cu titlu de descendent pentru produşii rezultaţi din genitori care fac parte din aceiaşi rasă şi care sunt înscrişi într-o carte de origine recunoscută de către F.C.I. Mama trebuie să fie înscrisă obligatoriu  în C.O.R.

(2) În cadrul raselor cu varietăţi precizate de standard şi la care se acordă titlul CACIB separat, nu se admite înregistrarea puilor rezultaţi din parinţi de varietăţi diferite decât în baza unui memoriu justificativ al clubului naţional din care fac parte genitorii, conform Circularei 8/2012.

(3). Cu titlu de import (nostrificare) – Pentru exemplarele care au pedigree export, eliberate de alte cărţi de origini recunoscute de către FCI, în care este înregistrat un proprietar cu domiciliul în România.

În acest caz, proprietarul câinelui va transmite la C.O.R. prin intermediul organizaţiilor teritoriale sau cluburilor naţionale, actul de export în original şi o copie. C.O.R. va înregistra exemplarul şi genealogia acestuia în evidenţele sale, atribuindu-i un număr C.O.R., va înscrie pe actul original numărul C.O.R. şi îl va transmite proprietarului. Din momentul nostrificării, proprietarul câinelui are obligaţia să folosească în activitatea chinologică doar numarul atribuit de  C.O.R.

Dacă proprietarul exemplarului solicită, poate să obţină şi un act de origine C.O.R. Înregistrarea cu titlu de import este obligatorie şi se face, după caz, în registrul C.O.R.

(4) Tipicitate – registrul C – Cartea de Origine Română este închisă pentru înregistrări pe bază de tipicitate (Registrul C) la toate rasele cu următoarele excepții:

 • Ciobănesc Românesc de Bucovina
 • Ciobănesc Românesc Carpatin
 • Ciobănesc Românesc Mioritic
 • Ciobănesc Românesc Corb
 • Copoi Ardelenesc

(7) Cluburile de rasă şi Comisia Chinotehnică, cu aprobarea Consiliul Director A.Ch.R., pot impune şi alte restricţii suplimentare pe care le consideră necesare la anumite rase  pentru înscrierea în C.O.R. Aceste restricţii vor fi respectate de C.O.R. şi aduse imediat la cunoştinţa asociaţiilor/cluburilor membre A.Ch.R.

Art.5.  Înregistrarea exemplarelor în C.O.R. va fi făcută, după caz, într-unul din cele trei registre:

(1) Registrul A, doar pentru exemplarele având ascendenţii cunoscuţi pe minim trei generaţii. În acest caz se va emite un ,,Certificat de Origine (Pedigree)”.

(2) Registrul B, pentru exemplarele având genealogia parţial cunoscută pe trei generaţii. În acest caz, se va elibera “Pedigree tip B”, Descendenţii acestor exemplare vor primi, de asemenea, Certificat de Origine tip B” până  la completarea ascendenţei pe trei generaţii. La îndeplinirea acestei condiţii, descendenţii lor vor fi înregistraţi în Registrul A.

(3) Registrul C, pentru exemplarele având genealogia necunoscută. În acest caz se va elibera un “Certificat de Tipicitate” pe baza unei cereri tip înaintată de proprietarul câinelui.

Art.6. Actele emise de C.O.R. către proprietari sunt:

(1) Pentru registrul A

a – ,,Certificat de Origine (Pedigree)”

b – ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export)”

(2) Pentru registrul B

a – ,,Certificat de Origine (Pedigree tip B)”

b – ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export tip B)”

(3) Pentru registrul C

a – “Certificat de Tipicitate”

(4) Actele pentru “Export” se eliberează câinilor care figurează în evidenţele C.O.R. şi care părăsesc ţara. În Pedigreeul de Export toate datele câinelui vor fi  menţionate obligatoriu în limba engleză. Proprietarul, adresa şi data eliberării se vor înregistra obligatoriu.

(5) Duplicat pentru toate tipurile de „Certificat de Origine” specificate la Art. 6 punctele 1, 2, 3. Duplicatul se va elibera pe baza unei cereri tip înaintată de proprietarul câinelui.

(6) Certificatul de origine sau de tipicitate va cuprinde:

   • Seria Actului;
   • Numărul C.O.R.;
   • Tip registru;
   • Numărul de înregistrare al cuibului;
   • Numărul standardului F.C.I.;
   • Numele, data naşterii, sexul, rasa, varietatea, culoarea, numărul de microcip precum şi genealogia câinelui. Numele individual şi afixul de crescător nu pot să depăşească 40 de caractere.
   • Numele şi adresa crescătorului;
   • Numele şi adresa proprietarului. Pentru pedigreele de export este obligatorie comunicarea numelui şi adresei proprietarului.
   • Data eliberării certificatului de origine;
   • Timbru sec, hologramă, sau alt însemn de individualizare;
   • La ascendenţi, inclusiv la părinţi, nu se vor menţiona decât: titlurile care conduc la obţinerea titlurilor de campion (C.A.C.J., C.A.C., C.A.C.V., C.A.C.I.B.), titlurile de campion naţional, campion internaţional, învingător mondial (WD.W), învingător de secţiune F.C.I. (ex. european EU. W), rezultatele examenelor de muncă şi a testelor de sănătate (displazie, PRA, PL, etc), ADN.

(7) Re-export pentru exemplare importate, înregistrate în C.O.R. care urmează să plece la un proprietar cu domiciliul în altă ţară decât România. Pe pedigreeul original se va aplica ştampila de Re-export, data înregistrării, se va înregistra noul proprietar şi adresa acestuia. Datele vor fi înregistrate şi în baza de date a C.O.R.

 

(8) Toate datele vor fi înscrise pe un formular tip (omologat de OSIM), conform evidenţelor existente şi a actelor depuse şi înregistrate. Certificatele vor purta ştampila C.O.R. şi vor fi semnate de către Coordonatorul C.O.R.

CAPITOLUL  II

NUMEROTARE ŞI ÎNSCRIERE

Art.7  Registrele se ţin separat pe rase, iar numerotarea se face în ordine crescătoare:

(1) Numărul de înregistrare C.O.R. se compune din următoarele elemente: Indicativul ,,C.O.R.”, tip registru, numărul de înregistrare propriu-zis, anul înregistrării în C.O.R., numărul standardului FCI pentru rasa respectivă (Ex.: C.O.R. A., 2259-05/007, C.O.R. B 2259-05/007, C.O.R. C 2261-05/349).

(2) În cazul raselor nerecunoscute de FCI în locul numărului de standard va fi trecută denumirea prescurtată a rasei.

(3) Cartea de Origine Română trebuie să mai deţină următoarele registre:

a). Registrul de montă şi fătări;

b). Registrul de evidenţă a certificatelor de origine şi tipicitate eliberate;

c). Registrul afixelor de crescator. 

Art.8 (1) Relaţia C.O.R. – proprietari este realizată exclusiv prin intermediul asociaţiilor sau cluburilor membre A.Ch.R., care au sarcina de a întocmi şi înainta documentele necesare eliberării actelor de către C.O.R. Aceste operaţii se execută de către personalul desemnat de asociaţii sau cluburi.

 Art.9 (1) Documentul necesar pentru înregistrarea cuiburilor în C.O.R. este “Declaraţia de Montă şi Fătare” (D.M.F.) Acestă declaraţie se completează pe formulare tipizate, puse la dispoziţia asociaţiilor/cluburilor de către A.Ch.R., şi postate pe site-ul oficial al A.Ch.R.

Declaraţia de montă şi fătare (D.M.F.) trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

 

 1. Denumirea rasei
 2. Numărul şi data înregistrării D.M.F., de către asociatie/club
 3. Viza asociaţiei/clubului.
 4. Data montei/data fătării. Sunt admise maximum 3 fătări într-un interval de 2 ani.
 5. Numele, numărul de înregistrare al masculului în cartea de origine, data nasterii.
 6. Numele, numărul de înregistrare a femelei în cartea de origine, data nasterii.
 7. Numele, adresa, email, telefonul proprietarului masculului, asociaţia/clubul la care este membru.
 8. Numele, adresa, email, telefonul proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei, asociaţia/clubul la care este membru.
 9. Palmaresul genitorilor va conţine: calificativele titlurilor care conduc la obţinerea titlurilor de campion (C.A.C.J., C.A.C., C.A.C.V., C.A.C.I.B.), titlurile de campion naţional, campion internaţional, învingător mondial (WD.W), învingător de secţiune F.C.I. (ex. european EU. W), rezultatele examenelor de muncă şi a eventualelor teste de sănătate (displazie, PRA, PL, etc).
 10. Semnătura proprietarului masculului şi a proprietarului femelei.
 11. Pentru înregistrarea puilor rezultaţi, proprietarul masculului va furniza gratuit proprietarului femelei copii după pedigreeul masculului genitor, carnetul de performanţă, diplome de campioni, teste de sănătate.
 12. Afixul de crescător se trece doar dacă proprietarul femelei deţine afixul sau femela se afla în coproprietate declarată pe certificatul de origine în original şi înregistrat la C.O.R. În cazul în care sunt mai mulţi coproprietari pe un afix de crescător în mod obligatoriu sunt trecuţi toţi la rubrica proprietar de la femela genitoare; afixul de crescător nu se împrumută;
 13. Numele individual: ordinea numelor individuale ale puilor este: primii vor fi trecuti masculii după care urmează femelele; puii din acelasi cuib nu pot primi numele părinţilor, numele nu pot să fie identice sau apropiate ca scriere (exemplu: Atos, Athos, Atoss). Toţi puii din cuib primesc nume cu aceeaşi literă (se începe cu litera A). Alfabetul continuă la urmatoarele cuiburi indiferent de numărul de femele şi/sau rasele deţinute de proprietar. Numele individual şi afixul de crescător nu pot să depaşească 40 de caractere.
 14. La rubrica sex pentru pui se completează mai întâi masculii şi după aceea femelele;
 15. Culoarea puilor trebuie să fie în concordanţă cu nomenclatorul culorilor (standardul F.C.I.); în cazul anomaliilor trebuie specificată culoarea reală (ex: Boxer german alb);
 16. În cazul raselor la care există mai multe varietăţi de păr se vor face specificaţiile necesare (ex: Jack Russel Terrier tip de păr: sarmos, aspru, scurt);
 17. Microcipul (în conformitate cu prevederile legale în vigoare) fiecărui pui trebuie obligatoriu să fie înregistrat. Pentru a evita confuziile, este de preferat ca in D.M.F., la rubrica “microcip” să se lipească un cod de bare cu numărul microcipului, acesta fiind format din 15 cifre.
 18. Se vor specifica și numele proprietarilor puilor dacă aceștiaa se cunosc. Se va nota numele, adresa, telefonul proprietarului. Nu se poate solicita pedigree de export fără numele și adresa proprietarului.

 

(2) D.M.F. va fi completată de crescător pe propria răspundere şi semnată de proprietarul masculului în prezenţa sa. D.M.F. va fi vizată de către asociaţia chinologică sau clubul membru A.Ch.R., din care face parte declarantul proprietarul femelei genitoare şi transmisă C.O.R. în termen de maxim 90 de zile de la data naşterii puilor. În cazul în care se întârzie depunerea D.M.F., aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative, vizate de asociația/clubul din care face parte. D.M.F. și documentele care sunt anexate acesteia trebuie să fie lizibile.

(3) În cazul montelor efectuate cu mascul din străinătate acest act va fi vizat de către asociaţia sau clubul din cadrul Organizaţiei Chinologice naţionale recunoscută de FCI. D.M.F. va fi însoțită de atestatul/confirmarea de monta din țara de domiciliu a proprietarului masculului genitor. Acest document va fi completat și semnat de proprietarii genitorilor. În situaţia montelor artificiale se va prezenta un certificat medical ce atestă efectuarea înseminării.

(4) În cazul montelor efectuate cu femelă din străinătate, proprietarul masculului are obligația de a pune la dispoziția proprietarului femelei genitoare atestat de monta (model pe site-ul A.Ch.R.), copii după pedigree-ul masculului genitor, carnetul de performanță, diplome de campioni, teste de sanatate.

(5) Controlul Declaraţiilor de Montă şi Fătare revine asociaţiilor chinologice sau cluburilor naţionale din care face parte declarantul. Împuterniciţii acestora pot vizita orice crescător, pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise în declaraţia de fătare. Această vizită va putea să  aibă loc numai după anunţarea prealabilă a crescătorului şi cu condiţia convenirii cu acesta asupra datei vizitei.

(6) Nu vor fi luate în considerare documentele ce nu prezintă viza asociaţiilor chinologice sau cluburilor naţionale.

(7) Asociaţiile sau cluburile au obligaţia de a ţine un registru de monte şi fătări. Declaraţiile de Montă şi Fătare vor fi trimise  la C.O.R. în termen de maxim 15 zile de la data primirii acestora de către asociaţiile/cluburile naţionale. În cazul în care asociatiile/cluburile vor expedia actele cu întârziere, acestea vor putea fi penalizate de A.Ch.R. cu 1%  din valoarea actelor cuprinse în borderou pentru fiecare zi întârziată.

Art.10 În registrele C.O.R. se înscriu numai câinii membrilor asociaţiilor/cluburilor din cadrul A.Ch.R. şi se nostrifică numai pedigreele de export eliberate de cărţile de origine ale Organizaţiilor Chinologice Naţionale din ţările membre sau partenere F.C.I.

 

CAPITOLUL  III

OBLIGAŢIILE CRESCĂTORULUI

Art.11. (1) Obligaţiile proprietarului femelei (denumit şi ,,Crescător”) la efectuarea montei şi la declararea cuibului:

 1. a) trebuie să se asigure că femela este înscrisă în C.O.R. şi întruneşte condiţiile pentru reproducţie;
 2. b) trebuie să se asigure că masculul este înscris în C.O.R şi are drept de reproducţie; iar proprietarul masculului este înscris la o asociație teritorială/club de rasă.
 3. c) să-şi procure imprimatul tipizat emis de către A.Ch.R.- Declaraţia de Montă şi Fătare (D.M.F.), să respecte prevederile Art. 9.

(2) Să achite contravaloarea certificatelor de origine la asociaţia chinologică/clubul unde care este membru.

(3) Obligaţiile cu privire la condiţiile de efectuare a montei, la taxa sau dreptul de montă, vor fi obligatoriu convenite între părţi printr-un contract scris.

 (4) Dacă apar divergenţe care nu se rezolvă pe cale amiabilă, pentru recuperarea prejudiciilor se poate recurge la justiţie, conform legislaţiei  în vigoare. În plus, partea care se consideră vătămată poate să apeleze şi la Comisia de Disciplină a A.Ch.R.

 

 

CAPITOLUL IV

AFIXUL DE CRESCĂTOR

Art.12.(1) Afixul de crescător este o denumire care se adaugă numelui câinelui (ca prefix sau ca sufix) şi care permite identificarea crescătorului.

(2) El nu poate fi folosit decât de către cel căruia i s-a atribuit şi nu este condiţionat de numărul de câini din proprietatea crescătorului.

(3) Orice cuvânt sau grup de cuvinte care se adaugă înainte și/sau după afixul de crescător la mai mult de un nume de câine din același cuib, modifică structura afixului și nu este acceptat.

Art.13. Crescătorul care solicită utilizarea unui afix se obligă să respecte următoarele:

 1. să nu crească decât câini de rasă înscrişi în C.O.R.
 2. să aibă în proprietate cel puţin o femelă.
 3. să supună controlului A.Ch.R. totalitatea câinilor aflaţi în canisa
 4. să înscrie în C.O.R. toți puii pe care îi produce, în conformitate cu Regulamentul C.O.R.
 5. să returneze la C.O.R. Certificatele de origine pentru câinii decedaţi.
 6. să anunţe C.O.R. orice schimbare a proprietăţi câinilor aflaţi în canisa sa.

Art.14. Crescătorul care solicită obţinerea unui afix trebuie să fie membru într-o asociaţie sau club din cadrul A.Ch.R. şi să înainteze la A.Ch.R. un dosar care va conţine:

 1. cererea completată şi semnată de către beneficiar/beneficiari, purtând avizul Asociaţiei/Clubului (solicitantul va trebui să precizeze, în ordinea preferinţei, trei denumiri de afix menţionând tipul acestora: prefix sau sufix). Se recomandă utilizarea unor denumiri de afix cu rezonanţă românească pentru evitarea unor eventuale refuzuri din partea F.C.I.;
 2. specimen de semnătură şi o copie a actului de identitate (toate declaraţiile ulterioare înaintate A.Ch.R. şi C.O.R. vor purta semnătura conform acestui specimen);
 3. dovada achitării taxei corespunzătoare. În cazul unui refuz din partea FCI la cererea iniţială, a doua intervenţie se va face gratuit.

Art.15. A.Ch.R.- verifică dacă se îndeplinesc condiţiile cerute. Cele trei denumiri de afix, în ordinea preferinţei crescătorului, se transmit la FCI pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către FCI acesta se va înregistra la C.O.R.

Art.16. Extinderea afixului la alte rase decât cele deţinute iniţial de crescător se face din oficiu.

Art.17. (1) În cazul în care titularul afixului de crescător doreşte a-şi introduce parteneri de canisă (asociere) este necesar  un contract notarial între părţi, în care vor fi stipulate toate condiţiile de asociere. Acest contract va fi tradus în limba engleză de un traducator autorizat și va fi înaintat la A.Ch.R. care-l va transmite la F.C.I. pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către F.C.I. acesta se va înregistra la C.O.R.

(2) În cazul în care sunt proprietari multiplii, în D.M.F. se vor trece toți proprietarii afixului.

(3) În cazul în care  proprietarul unui afix devine coproprietrar al unei femele genitoare, trebuie să existe un contract de coproprietate între parți, în care vor fi stipulate toate condiţiile de asociere. D.M.F. trebuie să fie însoțită de acest contract.

(4) În cazul în care unul/mai multi titulari ai afixului de crescător doresc să renunțe la asociere este necesar un contract notarial între părţi, în care vor fi stipulate toate condiţiile ieșirii din asociere. Acest contract va fi tradus în limba engleză de traducator autorizat și va fi înaintat la A.Ch.R. care-l va transmite la F.C.I. pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către F.C.I. acesta se va înregistra la C.O.R.

(5)  În cazul în care titularul unui afix dorește să cedeze acel afix unei terțe persoane este necesar un contract notarial între părţi, în care vor fi stipulate toate condiţiile ieșirii din asociere. Acest contract va fi tradus în limba engleză de traducător autorizat și va fi înaintat la A.Ch.R. care-l va transmite la F.C.I. pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către F.C.I. acesta se va înregistra la C.O.R.

(6) În cazul în care coproprietarii unei femele genitoare au afix de crescător, la declararea cuibului se vor putea folosi doar un afix de crescator.

 

(7) În cazul în care titularul unui afix de crescător dorește să-și schimbe afixul, înainte de solicitarea altuia, este necesară o declarație notarială de renunțare la afixul detinut. Acest contract va fi tradus în limba engleză de traducator autorizat și va fi înaintat la A.Ch.R. care-l va transmite la F.C.I. pentru aprobarea şi înscrierea în nomenclatorul internaţional. După confirmarea  afixului de către F.C.I. acesta se va înregistra la C.O.R.

 

(8) Utilizarea afixului de cresător după separare sau divorţ implică ca proprietarii să prezinte declaraţii legale prin care se specifică fără echivoc persoana ce va continua utilizarea afixului de crescător. În acest caz, afixul de crescator va fi transferat noului deţinător (deţinători).

 

(9) În cazul decesului titularului, afixul se poate transmite prin testament. Dacă nu există testament, urmaşii pot cere să li se transmită respectivul afix. În caz contrar, afixul rămas liber în urma decesului, nu va fi atribuit altui crescător timp de 10 ani.

(10) În cazul în care crescătorul a primit o sancţiune şi afixul a fost radiat, acesta nu va fi atribuit timp de 10 ani.

(11) Secretariatul A.Ch.R. va transmite cererile la secretariatul F.C.I. în termen de două săptămâni de la primirea acestora de la asociații/cluburi.

 

 

 

CAPITOLUL  V

CONTROL ŞI SANCŢIUNI

 

Art.18 (1) Controlul Declaraţiilor de Montă şi Fătare este obligatia asociaţiilor sau cluburilor, ai căror delegaţi pot face vizite în condiţiile specificate la art. 9.5 din prezentul regulament. Refuzul repetat de a permite vizitarea cuibului, încălcărea obligaţiilor prevăzute la art.14, declaraţiile false, precum şi alte nereguli şi încălcări ale prezentului Regulament  implică, în funcţie de gravitate:

(2) Sancţiuni administrative:

 1. a) neînregistrarea cuibului în cauză
 2. b) anularea pedigreelor obţinute prin declaraţii false.
 3. c) închiderea temporară sau definitivă a C.O.R. pentru persoana în cauză

(3) Sancţiuni disciplinare:

  1. interdicţia de a participa la manifestările organizate de A.Ch.R
  2. suspendarea din orice activitate chinologică pe o perioadă de 2 ani
  3. excluderea definitivă din activitatea chinologică

(4) Sancţiunile administrative sunt hotărâte de către Consiliul Director iar cele disciplinare de către Comisia de Disciplină.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.19 Asociaţiile teritoriale/cluburile sunt direct responsabile de conținutul și forma actelor solicitate și înaintate spre rezolvare serviciului C.O.R. și secretariatului A.Ch.R.

Art.20. Actele de origine solicitate vor fi prelucrate şi remise beneficiarilor de secretariatul C.O.R. în maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii acestora spre lucru.

 Art.21 A.Ch.R., în calitatea sa de deţinător al C.O.R. este direct responsabilă de activitatea acesteia. 

Art.22 La arhiva C.O.R. se vor face lunar copii de siguranţă pe suport electronic. Copiile de siguranţă vor conţine toate informaţiile rezultate din arhiva scriptică. Arhiva salvată se va păstra în două exemplare, unul la C.O.R. şi unul la Secretariatul A.Ch.R.

Art.23. Întregul sistem de evidenţă C.O.R. (scriptic şi electronic) este proprietatea A.Ch.R.

Art.24. După fiecare manifestare chinologică organizatorul (asociaţie/club) are obligaţia ca în termen de 15 zile, să trimită la C.O.R. datele privind rezultatele arbitrajelor.

Art.25. Calificativele şi titlurile obţinute de câini vor fi trecute în foile matricole de salariaţii C.O.R.

Art.26.(1) Schimbarea proprietarului se face pe baza unui înscris, din partea ultimului proprietar, prin care se comunică toate datele noului proprietar asociaţiei teritoriale/clubului unde este membru acesta.

(2) Asociaţia teritorială/clubul va înregistra schimbarea de proprietar, data cedării câinelui, va aplica ştampila în spaţiul destinat pentru aceasta pe certificatul de origine şi va comunica aceste date către C.O.R. în maximum 15 zile.

(3) Secretariatul C.O.R. va înregistra numele noului proprietar, făcând totodată modificările corespunzătoare în foile matricole. Numai în aceste condiţii, proprietatea asupra câinelui va fi recunoscută.

Art.27. Se recomandă ca vânzarea puilor să fie facută pe baza unui contact scris între crescător şi noul proprietar.

Art.28. Pierderea certificatului de origine, care este un act oficial, trebuie anunţată la C.O.R. în vederea eliberării unui duplicat.

Art.29. Nu se admite exploatarea abuzivă a femelelor şi în acest sens, C.O.R. nu va elibera certificate de origine pentru puii unei femele decât la cel mult 3 cuiburi obţinute în doi ani calendaristici (conform Regulamentului de creştere).

Art.30. Asociaţiile teritoriale/cluburile au obligaţia ca odată cu trimiterea borderourilor pentru prestaţiile C.O.R., să trimită şi dovada plăţii acestora.

Art.31. Toate imprimatele necesare evidenţei C.O.R. vor fi tipărite centralizat de către A.Ch.R. şi puse la dispoziţia asociaţiilor/cluburilor membre şi C.O.R. pe baza solicitărilor acestora.

Art.32. Toate contestaţiile în legătură cu activitatea secretariatului C.O.R. se soluţionează de către Consiliul Director A.Ch.R. Ele vor fi în mod obligatoriu înregistrate în Registrul de Evidenţă Intrări al A.Ch.R.

Art.33. Serviciul C.O.R. răspunde de gestionarea corectă a datelor genealogice.

Art.34. Fondurile realizate prin prestaţiile C.O.R. vor fi vărsate în contul A.Ch.R.

Art.35. Orice modificare a acestui Regulament se poate face numai în condiţiile prevăzute de statutul A.Ch.R.

Art.36. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

Prezentul regulament a fost amendat de Consiliul Director A.Ch.R. în cadrul  reuniunii desfăşurate la Cluj Napoca în data de 19.01.2017 (textul în caractere italice îngroşate). Acest regulament intră în vigoare de la aceeasi data.

 

Ptr. conformitate,

 

 

Cristian Ștefănescu

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR A.Ch.R.

PREAMBUL

 

 1. Tările membre şi partenere sub contract ale FCI vor respecta Regulamentul de creştere internaţional FCI.

 

 • Prezentul regulament priveşte toate ţările membre şi partenere sub contract FCI. Prin aceasta se înţelege că activitatea de creştere nu poate fi practicată decât cu câini de rasă pură, cu un caracter bun, în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii şi funcţionalităţii şi înscrişi într-o carte de origine sau registru de aşteptare recunoscute de FCI. De asemenea, aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile dictate de ţările membre şi partenere sub contract FCI.

 

 • Singurii câini ce pot fi consideraţi în perfectă stare de sănătate din punct de vedere al eredităţii sunt aceia care posedă caracteristicile standardului unei rase, tipul şi temperamentul corespunzător acesteia şi care nu prezintă nici un defect ereditar substanţial care să poată afecta aspectul funcţional al progeniturii lor. In consecinţă, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să evite ca  standardele să conţină exagerări ale caracteristicilor ce ar putea pune în pericol funcţionalitatea câinilor.

 

 • Nu pot fi folosiţi pentru creştere câinii ce prezintă următoarele anomalii: temperament necorespunzător, surditate sau cecitate congenitală, buză de iepure, boltă palatină deschisă, malformaţii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronunţate, atrofie progresivă a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazie severă a şoldului sau culoarea  robei necorespunzătoare.

 

 • In materie de “gestionare” a defectelor ereditare precum displazia de şold sau atrofia progresivă a retinei, ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să ţină o evidenţă  a câinilor atinşi de aceste maladii şi să le combată metodic şi continuu, informând FCI dacă aceasta o va cere.

 

 • FCI, ţările membre şi partenere sub contract FCI se bucură de sprijinul Comisiei Ştiinţifice în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajută la combaterea acestor defecte îndrumând ţările membre şi partenere sub contract FCI. In cazul în care Comisia va elabora şi edita un plan de măsuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui să fie respectat din momentul aprobării sale de către Comitetul General FCI.

 

 • Ţările membre şi partenere sub contract FCI au toată competenţa şi responsabilitatea în materie de creştere. Aceasta constă în indicaţiile şi liniile directoare date crescătorilor, controlul procedurilor de creştere practicate de crescători şi gestionarea cărţilor de origine.

 

Creşterea şi dezvoltarea raselor canine trebuie să se bazeze pe obiective cu termen lung şi pe principii sănătoase, astfel încât practicarea acestei activităţi să nu conducă la producerea de câini bolnavi sau cu un caracter instabil sau lipsiţi de aptitudini pentru lucru.

Obiectivul creşterii trebuie să fie acela de a păstra şi de preferinţă, de a extinde diversitatea genetică a unei rase.

 

Numai câinii sănătoşi din punct de vedere funcţional pot fi folosiţi în activitatea de creştere.

Este de datoria fiecărui crescător ce selecţionează un câine, de a determina dacă acesta din urmă este apt pentru reproducţie din punct de vedere mental şi fizic.

 

Un crescător trebuie să se asigure că animalele destinate reproducţiei au un temperament stabil şi sunt într-o bună condiţie fizică. Atât timp cât crescătorul asigură păstrarea unui pui, el trebuie să-i permită acestuia să se dezvolte într-un mediu sănătos (mental şi fizic) şi benefic astfel încât să-i garanteze o socializare adecvată.

 

 • Ţările membre şi partenere sub contract FCI trebuie să elaboreze propriile regulamente de creştere, în baza prezentului regulament şi în care să fie stipulate obiectivele urmărite. Aceste regulamente trebuie să ţină cont, într-o manieră adecvată, de specificul muncii pentru fiecare rasă.

 

 • Comercianţii de câini şi cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu pot creşte câini într-o ţară membră sau parteneră sub contract FCI.

 

 

 1. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul naţional, regulamentele stabilite de asociaţiile chinologice naţionale sau de membrii acestora (asociaţii teritoriale sau cluburi de rasă) şi /sau convenţiile particulare. In cazul lipsei unor astfel de reglementări, va fi aplicat prezentul Regulament.

 

 • Crescătorilor şi proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat să stabilească în scris condiţiile în care se va face monta, astfel încât să se creeze o situaţie clară cu privire la obligaţiile financiare.

 

 • Proprietarul unui câine este considerată persoana care a achiziţional legal animalul, se găseşte în posesia sa şi poate proba deţinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare şi un pedigree valabil.

 

 • Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizaţia proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuării unei monte.

 

 

CHELTUIELI DE TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE A FEMELEI

 1. Proprietarului femelei îi este recomandat să-şi aducă şi să-şi recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persone de încredere. Atunci când femela va rămâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentaţie, cazare, îngrijiri veterinare cât şi pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului sunt în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectuează pe cheltuiala proprietarului acesteia.

 

RESPONSABILITATE

 1. În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în diferitele ţări, este considerată ca responsabilă de pagubele provocate de animal unor terţe persoane, persoana care în momentul provocării acestora asigură întreţinerea şi îngrijirea numitului animal.

 

In acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare cu răspundere civilă.

 

DECESUL CĂŢELEI

 1. In cazul când căţeaua a decedat pe timpul rămânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urmă se va obliga, pe cheltuiala sa, să procedeze la constatarea decesului şi cauzele care l-au provocat de către un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia şi cauzele sale.      Dacă proprietarul căţelei va dori să vadă căţeaua decedată, nu-i va putea fi refuzat acest drept.

In cazul când decesul căţelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urmă va trebui să plătească daune interese proprietarului căţelei. In cazul când proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul căţelei, proprietarul căţelei va trebui să-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul căţelei.

 

ALEGEREA ETALONULUI

 1. Posesorul etalonului se obligă să nu monteze căţeaua decât cu etalonul prevăzut şi în nici un caz cu un altul.

In cazul când căţeaua nu a fost montată de etalonul prevăzut, ea nu va putea fi montată cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului căţelei.

In orice caz, este strict interzisă monta căţelei cu doi masculi sau mai mulţi pe perioada aceloraşi călduri.

 

MONTA ACCIDENTALĂ

 1. In cazul când a avut loc o montă accidentală efectuată de un alt etalon decât cel prevăzut, posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat să-i ramburseze proprietarului căţelei toate cheltuielile ocazionate de această montă eronată.

După o montă accidentală efctuată de către un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisă o nouă montă cu etalonul care a fost ales iniţial.

Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea montă, să pretindă obligaţii financiare proprietarului căţelei.

 

ATESTAREA MONTEI

 1. Posesorul etalonului va certifica prin redactarea unui atestat, executarea corectă a montei. El confirmă prin semnătură pe acest document că a fost martor ocular al montei. In cazul când serviciile cărţii de origine ale ţării unde se va declara fătarea, prevăd formulare speciale pentru atestarea montei, va fi obligaţia proprietarului căţelei de a le procura şi completa corect şi de a le prezenta proprietarului etalonului pentru semnătură.

 

Acest atestat de montă trebuie obligatoriu să conţină următoarele date:

 

 1. a)            Numele şi numărul de înregistrare al etalonului în cartea de origine.
 2. b)            Numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine.
 3. c)            Numele şi adresa posesorului/proprietarului etalonului
 4. d)            Numele şi adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achiziţiei femelei
 5. e)         Locul şi data montei
 6. f)            Semnătura posesorului etalonului şi proprietarului căţelei
 7. g)         Dacă serviciile cărţii de origine solicită pentru înregistrarea puilor rezultaţi, o fotocopie certificată sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului, posesorul etalonului va furniza gratuit aceste documente proprietarului căţelei.

 

DESPĂGUBIRI PENTRU MONTĂ

 1. Ii este recomandat proprietarului etalonului să nu semneze atestatul de montă decât după plata preţului fixat în prealabil pentru montă. Reţinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisă.

 

 1. Dacă etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru că femela nu se lasă montată, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despăgubirile prevăzute la Art.2 şi în nici un caz nu va putea pretinde preţul fixat pentru montă.

 

 1. In ceea ce priveşte descendenţa etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, faţă de proprietarul femelei, la alte despăgubiri decât cele prevăzute pentru montă. De asemenea, el nu are dreptul să primească un pui.

Dacă părţile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de montă. Intr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate şi respectate următoarele puncte  :

 

 1. a)             momentul alegerii puiului de către proprietarul etalonului
 2. b)             momentul primirii puiului de către proprietarul etalonului
 3. c)             momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris
 4. d)             momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris
 5. e)             reglementarea cheltuielilor de transport
 6. f)             acorduri speciale pentru cazul când femela a născut căţeii morţi sau a supravieţuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

 

FEMELA NU A RĂMAS GESTANTĂ

 1. După o montă corect executată, se consideră că etalonul şi-a îndeplinit obligaţiile şi că din acel moment condiţiile pentru a avea dreptul la despăgubiri au fost îndeplinite.

Aceasta nu constituie o garanţie că femela a rămas gestantă. Rămâne la aprecierea proprietarului etalonului, dacă femela nu rămâne gestantă, fie să acorde acestei femele la următoarele călduri o montă gratuită, fie să returneze o parte din indemnizaţia pentru montă. Un asemenea acord va trebui să fie redactat în scris înaintea montei şi va fi cuprins în contractul de montă.

Dreptul la o montă gratuită se stinge în principu dacă etalonul prevăzut a decedat sau dacă a trecut în proprietatea altcuiva sau dacă femela prevăzută a decedat.

Dacă se probează (prin analiza spermei) că etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de această montă.

 

INSEMINAREA ARTIFICIALĂ

 1. Inseminarea artificială nu va fi aplicată decât la animale care înainte s-au reprodus

natural.

In caz de inseminare artificială a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris obţinut dela cartea de origine unde vor fi declaraţi puii, că sperma proaspătă sau congelată provine de la etalonul prevăzut. Atestatul prevăzut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de către proprietarul etalonului.

Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea şi inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.

Veterinarul care a efectuat inseminarea va confirma în scris serviciului cărţii de origine, că femela a fost corect însămânţată cu sperma provenind de la etalonul prevăzut pentru montă.

Acest atestat va cuprinde locul şi data inseminării, numele şi numărul de înregistrare al femelei în cartea de origine cât şi numele şi adresa proprietarului femelei.

Proprietarul etalonului de la care provine sperma va elibera proprietarului femelei, în afara atestatului furnizat de veterinar, un atestat oficial al montei.

 

CESIONAREA DREPTULUI DE CREŞTERE

 1. In general, se consideră că din momentul montei, proprietarul femelei este crescătorul progeniturii acesteia.

Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femelă sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terţe persoane.

Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactată în scris, trebuie să fie declarată din timp serviciilor competente ale cărţii de origine şi eventual asociaţiei de creştere, competentă pentru rasa respectivă. Acest document va fi anexat la declaraţia de fătare.

Este necesar să se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de creştere, drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante.

Terţa persoană care preia temporar dreptul de creştere al unei femele, este considerată ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la montă şi până în momentul înţărcării.

 

REGULI DE BAZĂ

 1. Vor fi consideraţi câini de rasă pură şi vor putea primi un pedigree recunoscut de FCI

numai puii rezultaţi din doi părinţi de rasă pură, care au pedigree recunoscute de FCI şi pe care nu figurează nici-o obiecţie şi nici-o restricţie din partea organizaţiei chinologice naţionale.

Ca regulă generală, puii trebuie să fie vânduţi şi transferaţi unei persoane private

pe numele căreia se eliberează un pedigree de export.

 

 1. Pedigreele recunoscute de FCI sunt certificate care atestă fiabilitatea datelor cu privire la generaţiile menţionate şi nu pot fi considerate certificate care garantează calitatea câinelui.

 

INREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE

 1. Dacă nu există acorduri contrare, se consideră că noul proprietar în urma vânzării unei căţele gestante, este în mod automat şi crescătorul progeniturii. Puii vor fi înregistraţi în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa. Puii vor purta afixul său.

 

 1. Orice câine crescut şi înregistrat într-o ţară membră sau partener sub contract FCI va fi identificat printr-un sistem permanent şi nefalsificabil; această identificare va trebui să apară pe pedigree.

Puii sunt înregistraţi, în principiu, în cartea de origine a ţării unde proprietarul femelei îşi are reşedinţa obişnuită. In caz de contestaţie, el va trebui în mod obligatoriu să probeze aceasta printr-un atestat eliberat de autoritatea care ţine registrul cărţii de origine din ţara de domiciliu (reşedinţa obişnuită).

Sunt tolerate excepţii pentru crescătorii de câini de rasă care domiciliază într-o ţară care nu ţine o carte de origine recunoscută de FCI.

Aceştia au posibilitatea de a proceda la înscrierea puilor într-o carte de origine recunoscută de FCI.

Vor fi înregistraţi toţi puii rezultaţi la fătare; aceasta include toţi puii existenţi la data cererii de înregistrare.

Pedigreele, care sunt de fapt certificate de naştere, nu trebuie să fie emise decât pentru a certifica genealogia. In mod normal, o femelă nu poate fi montată, pentru aceeaşi fătare, decât de un singur mascul. In caz de deviaţii, asociaţiile canine naţionale sunt obligate să facă certificarea paternităţii (prin examen ADN) pe cheltuiala crescătorului.

 

REGULAMENTE DE CREŞTERE ALE ŢĂRILOR MEMBRE FCI

 1. Regulamentele de creştere ale ţărilor membre şi partenere sub contract FCI pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor conţine prevederi contrare acestuia.

 

DISPOZIŢII FINALE

 1. Acest Regulament înlocuieşte Cutuma Internaţională de Creştere de la Monaco din 1934.

 

În caz de divergenţe la interpretare, textul german este determinant.

 

 

*     Adoptat de Adunarea Generală FCI, 11 şi 12 iunie 1979 la Berna (Elveţia).

 

 

Textul în caractere îngroşate a fost aprobat de Comitetul General FCI, la Munchen, în

octombrie 2003.

Cart
 • No products in the cart.